DPX 360 (nedan kallad "tjänsten") är en tjänst från Dupix AB, 556877-7618 (nedan kallad "leverantören"), som används för
kundhantering, personalloggar, löner, fakturering, ekonomisk redovisning mm.

1. Den som för en organisations räkning tecknar ett avtal om att använda tjänsten ansvarar för att organisationen har rätt att behandla de personuppgiter som används i tjänsten, samt att den uppfyller de lagkrav som gäller för personuppgiftshantering.
Leverantören är personuppgiftsbiträde och köparen är personuppgiftsansvarig. Både köparen och leverantören är skyldiga följa
dataskyddsförordningen och att skydda registrerade personuppgifter mot otillåten spridning. Vid ev otillåten behandling eller spridning
av personuppgifter är både köparen och leverantören skyldiga att snarast meddela varandra.
Både köparen och leverantören ska kunna visa upp dokumentation över hantering och syfte för personuppgiftshantering.

2. Användaren är skyldig att förvara sina inloggningsuppgifter till tjänsten på ett säkert sätt och inte sprida dessa till någon annan.
Genom att otillåtet låta andra personer använda ett användarkonto kan användaren bli avstängd från tjänsten och avgifter kan komma att debiteras. Om utomstående kommit över en användares inloggningsuppgifter ska detta omgående anmälas till leverantören.

3. Användaren är skyldig att följa den aktuella organisationens regler för personuppgiftshantering. En användare som medvetet eller av
oaktsamhet otillåtet sprider personuppgifter om hanteras i tjänsten kan få sitt användarkonto avstängt.

4. Användare debiteras inga kostnader, men organisationer betalar för varje ansluten användare enligt vid var tid gällande prislista.

5. En person får endast ha ett användarkonto, men kontot kan användas för åtkomst till flera organisationer.

6. Organisationsadministratörer kan lägga till behörigheter för dig genom att skicka inbjudningslänkar. När du accepterat en behörighet
från en organisation kan du tilldelas flera behörigheter från samma organisation utan nya godkännanden.

7. Du kan när som helst radera ditt konto. Vissa uppgifter kan behöva sparas för ekonomisk redovisning och enligt gällande lagar.
När uppgifter inte längre behöver sparas av ovanstående skäl kommer de raderas.

8. Leverantören har rätt att ta bort inaktiva konton eller vid misstanke om att tjänsten missbrukas. Konton kan även tas bort om
leverantören beslutar förändra eller helt avveckla tjänsten.

9. Vid ändring av dessa villkor måste användaren godkänna de nya villkoren för att fortsätta använda tjänsten.